Polityka transportowa w perspektywie polityk publicznych - zaproszenie do udziału w obradach panelu

W dniach 22-24 września 2015 r. odbędzie się w Krakowie III Ogólnopolski Kongres Politologii, który - jak podkreślają organizatorzy - służyć ma przedstawieniu wyników badań oraz podjęciu krytycznej i wielostronnej debaty nad kluczowymi problemami, szansami i wyzwaniami współczesnego świata i współczesnej polityki. Oprócz dyskusji w ramach sesji plenarnych, w których uczestniczyć będą zaproszeni goście, przewidziano także możliwość obradowania w panelach poświęconych wybranym (węższym) obszarom badawczym nauk o polityce. Wraz z Radosławem Fellnerem z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w jednej z takich pozaplenarnych inicjatyw - mianowicie w organizowanym przez nas panelu pt. 

Polityka transportowa w perspektywie polityk publicznych. Doświadczenia polskie i europejskie


Dlaczego zgłosiliśmy panel o takim temacie?
W polskiej debacie politologicznej kwestie polityki transportowej - pomimo postępującej autonomizacji dziedziny nauk o polityce publicznej - właściwie nie są podnoszone. Dziwić to może tym bardziej, że stanowią one nie tylko przestrzeń politycznych sporów o wybór określonych rozwiązań instytucjonalnych (swoista "gra interesów"), ale są także przedmiotem dyskursu publicznego z uwagi na istotne funkcje, jakie transport pełni w codziennym życiu obywateli oraz w wielu gałęziach gospodarki. Niniejszym panelem chcielibyśmy zatem rozpocząć dyskusję o polityce transportowej jako integralnej części szeroko rozumianych polityk publicznych. Wartościowe poznawczo może być również interdyscyplinarne spojrzenie na: czynniki ułatwiające i utrudniające formułowanie celów polityki transportowej oraz ich realizację, instrumenty i środki wykorzystywane przez decydentów, proces kształtowania i wdrażania polityki transportowej z uwzględnieniem roli państwowych oraz międzynarodowych organów i instytucji, partii politycznych, ruchów miejskich, środowisk eksperckich, przedsiębiorstw czy niezinstytucjonalizowanych grup obywateli.

O czym chcielibyśmy dyskutować?
Panel chcielibyśmy podzielić na trzy części. Zachęcamy do zgłoszeń referatów dotyczących:
  1. politycznych wyzwań oraz kierunków rozwoju poszczególnych sektorów transportu (transportu kosmicznego, lotniczego, kolejowego, morskiego, drogowego),
  2. oddziaływania transportu na jakość życia obywateli (kwestie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz ekskluzji/inkluzji społecznej),
  3. harmonizacji priorytetów polityki transportowej z innymi politykami horyzontalnymi i sektorowymi.
Jakie efekty zamierzamy osiągnąć?
Chcielibyśmy, aby udział w organizowanym przez nas panelu stał się impulsem do integracji środowiska naukowców oraz praktyków zajmujących się na co dzień w swej działalności polityką transportową.
Wierzymy, że nasz inicjatywa zaowocuje wieloma inspirującymi wystąpieniami, dlatego planujemy - jeśli poszczególni uczestnicy wyrażą na to zgodę - opublikowanie anglojęzycznej recenzowanej monografii wieloautorskiej będącej swoistym podsumowaniem obrad.

Co należy zrobić, by zgłosić swój udział w panelu?
Do 27 kwietnia 2015 roku należy zarejestrować się na stronie głównej III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii: http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/ .
W panelu nawigacyjnym należy wybrać pole „Rejestracja”, a po jego rozwinięciu pole "Zgłoszenie uczestnictwa w panelu z referatem". U dołu strony ukaże się wówczas szczegółowa instrukcja zgłaszania referatów.

Jakie są koszty udziału w obradach?
Koszty udziału zostały ustalone przez organizatora i jako inicjatorzy panelu nie mieliśmy na nie wpływu. Wynoszą one 450 PLN w przypadku wniesienia opłaty do 15 czerwca 2015 roku oraz 550 PLN w przypadku opłacenia udziału po tym terminie. Po kliknięciu w link: http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/zakwaterowanie można zapoznać się z pełną ofertą noclegów (ceny od 94 PLN za noc).

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące panelowej dyskusji o polityce transportowej można kierować do nas drogą mailową pod adres: przemyslaw.zukiewicz@gmail.com lub rfellner@wp.pl.

Komentarze

Popularne posty