Czasopisma politologiczne ze wsparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W mijającym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Dofinansowanie uzyska w sumie 500 periodyków.

Porównałem listę czasopism, które otrzymają wsparcie z MNiSW, z obowiązującą od 2016 roku ministerialną listą B. Na łączną liczbę 128 czasopism afiliowanych przy dyscyplinie nauk o polityce dofinansowanych zostanie 36, czyli ok. 28%. Dodatkowe wsparcie otrzymają 3 czasopisma, które nie były uwzględnione na liście B.

 

Co ciekawe, na wsparcie finansowe nie będzie mogła liczyć większość czasopism nie tylko z tzw. "średniej i dolnej półki" listy B (poniżej 10 punktów), ale także niektóre periodyki wysoko punktowane i o uznanej renomie. Poniżej zamieszczam listy czaspism ze wsparciem i bez wsparcia finansowego MNiSW uszeregowane według punktacji z listy B:

CZASOPISMA, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE MNiSW:
14 pkt:
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
Przegląd Europejski
Przegląd Politologiczny
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

13 pkt:
Polish Political Science Yearbook
Studia Politologiczne
Studia Polityczne
Zarządzanie Publiczne

12 pkt:
Annales UMCS, Sectio K: Politologia
Rocznik Polsko-Niemiecki
Studia Europejskie

11 pkt:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
Rocznik Integracji Europejskiej

10 pkt:
Historia i Polityka

9 pkt:
Central and Eastern European Migration Review
Polityka i Społeczeństwo
Preferencje Polityczne / Political Preferences
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Studia Wyborcze

8 pkt:
Pogranicze. Polish Borderlands Studies
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Praca socjalna
Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne

7 pkt:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica
Chrześcijaństwo – Świat – Polityka
Civitas. Studia z filozofii polityki
Dialogi polityczne. Filozofia, społeczeństwo, prawo
Horyzonty Polityki
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
Torun International Studies
Wrocławskie Studia Politologiczne

6 pkt:
Copernicus Journal of Political Studies
Nowa Polityka Wschodnia
Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities

5 pkt:
Eastern Review

Niewymienione na liście B:
Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies
Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

CZASOPISMA, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOFINANSOWANE PRZEZ MNiSW*:
14 pkt:
Barometr Regionalny
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

13 pkt:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna
Politeja
Roczniki Nauk Społecznych

12 pkt:
Polityka Społeczna
Przegląd Zachodni
Stosunki Międzynarodowe - International Relations

11 pkt:
Ad Americam: Journal of American Studies
Revista del CESLA
TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Zagadnienia Naukoznawstwa

10 pkt:
Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej
Studia Humanistyczno-Społeczne
Yearbook of Polish European Studies

9 pkt:
ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich
Chorzowskie Studia Polityczne
Cywilizacja i Polityka
Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
Krakowskie Studia Międzynarodowe
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace
Studia Zachodnie
Wschodnioznawstwo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica

8 pkt:
Białoruskie Zeszyty Historyczne
Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
Kultura i Polityka
Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Przegląd Strategiczny
Rocznik Strategiczny
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego

7 pkt:
Ameryka Łacińska
Ekonomia Społeczna
Europa Regionum
Nowy Prometeusz
Państwo i Społeczeństwo
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecast
Securitologia
The Peculiarity of Man
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych

6 pkt:
Biuletyn Historii Pogranicza
Mazowsze. Studia Regionalne
Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne
Polityka i Bezpieczeństwo
Przegląd Geopolityczny
Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość
Studia Mazowieckie
Studia Orientalne
Studia Podlaskie
The Polish Quarterly of International Affairs
Trzeci Sektor
Wrocławskie Studia Erazmiańskie
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

5 pkt:
Myśl Ludowa
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój
New Eastern Europe
Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
Normy, dewiacje i kontrola społeczna
Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne
Pisma Humanistyczne
Polish Journal of Political Science
Polityka Zdrowotna
Pro Fide Rege et Lege
Studia i analizy europejskie
Studia i Badania Naukowe
Świat Idei i Polityki
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

4 pkt:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
Gdańskie Studia Azji Wschodniej
Gdańskie Studia Międzynarodowe
Glaukopis
Poliarchia
Prawo i Polityka
Przegląd Polsko-Polonijny
Res Politicae
Warsaw East European Review
Władza sądzenia

3 pkt:
Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
Journal of Geography, Politics and Society
Konteksty społeczne
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM
Wolność i Solidarność
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW
Zeszyty Gdyńskie

2 pkt:
Homo Politicus. Roczniki Politologiczne
Societas et Ius
Studia Politica Germanica
Zoon Politikon

* To, że czasopisma nie zostaną dofinansowane, może wynikać zarówno z tego, że nie złożyły swojej aplikacji w konkursie, jak i z tego, że nie uzysały w ocenie ekspertów wystarczającej liczby punktów.

Komentarze

  1. Pytanie podstawowe jacy eksperci. Mam poważne wątpliwości co do wiedzy ekspertów od Gowina. Żenada, aby wśród dofinansowanych periodyków znalazło się aż 5 czasopism z niszowej uczelni Ignatium lub coś podobnego. Żenada. Nie zna i nie poznałem żadnego pracownika naukowego z tej uczelni. Nie uczestniczą w konferencjach, o pracach zwartych też niewiele wiadomo, Co to za lista z nadania jego wysokości. Śmieszne.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty